Wat wij geloven

Wij geloven in de Bijbel als het geïnspireerde Woord van God.
Toch is ons geloofsfundament niet zozeer een leer dan wel een Persoon: Jezus Christus, die gisteren en heden dezelfde is tot in eeuwigheid.

[For English scroll down]

Onze gesprekken richten zich niet zozeer op de juiste leer als wel op de juiste praktijk, zoals verwoord door Lucas in Handelingen 2:42 En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.

Het volgende is een puntige praktische samenvatting van wat wij geloven, neergeschreven in de vorm van een gebed.

 • Lieve Heer, U hebt mij gered van een eeuwig oordeel en gebracht in Uw eeuwig licht. Daarom onderwerp ik me aan u en het gezag van de Bijbel (2Kor.10:3-6), bij het licht dat wij (in deze gemeente) daar samen over hebben (Efez.3:18).
 • Heer, U hebt mij gedoopt in Uw Lichaam. Daarom wil ik zowel geestelijk als in de praktijk behoren tot deze gemeente, dit deel van het Lichaam van Christus (1Cor.12:12-27), wat inhoudt dat ik er 24 uur per dag ben voor God en m’n broeders en zusters; en dat ik loyaal ben aan het geestelijk gezag en het heil van de hele gemeente, ook al heb ik persoonlijk andere wensen.
 • Heer, U heeft mij door Uw Heilige Geest een bediening en een gave gegeven (Rom.12:3-4; 1Cor.12:11). Daarom ben ik bereid me actief in te zetten in minstens één discipelschapskring/ taakgroep/ werkgroep.
 • Heer, U bent de Eeuwig Trouwe en zult altijd mij blijven gedenken. Ik wil uw trouw delen met de broeders en zusters die U mij gegeven heeft en de vriendschap met hen onderhouden. Ik zal regelmatig (uitgangspunt is twee keer per week) de samenkomsten bezoeken (Hebr.10:25).
 • Heer U heeft uw eigen leven voor mij gegeven. En omdat U verlangt dat alle mensen behouden worden en niemand gebrek lijdt streef ik ernaar minimaal 10% van mijn inkomsten aan U te geven (Lev.27:30-34; Matt.19:21-22 en 23:23).
 • Heer, omdat ik uw liefde en uw heiligheid heb leren kennen verlang ik samen met m’n broeders en zusters te groeien naar een gemeente naar Uw wil, waar sprake is van een duidelijke toewijding van alle leden, van een gelijk geestelijk en materieel welzijn van alle leden (2Cor.8:13-15) en van een krachtige getuigende uitstraling naar de wereld toe.

Relatie met de kerk wereldwijd

Wij hechten geen waarde aan denominaties, zijn ook zelf volledig onafhankelijk als plaatselijke gemeente. We accepteren de andere kerken als gemeenten van de Heer, die wandelen bij het licht dat zij hebben.
En dat betekent dat wij accepteren dat er verschillende accenten gelegd kunnen worden in het ene Koninkrijk van God. Het verschil tussen de gemeente van Galaten en die van Korinthe is o.i. overduidelijk.

We hebben met velen veel gemeen:

 • We voelen ons sterk verwant met de vroege anabaptisten i.v.m. hun gemeenschapsleven (Hutterieten, groep rondom Jacob Hutter)
 • Met de Reformatie delen wij de nadruk op Woord en Geest
 • Met de Baptisten: de geloofsdoop
 • Met de Katholieken: het gevoel een deel te zijn van de wereldkerk
 • Met de basisbeweging: basaal gestructureerd en sociaal geëngageerd.
 • Met de Pinkster- en charismatische beweging: nadruk op een leven door de Geest en de Geestesgaven
 • Met de `fundamentalisten’ : een concrete eschatologie, Jezus Christus komt terug op de wolken en in Jeruzalem.

 

Principles of faith

We believe in the Bible as the inspired Word of God. Yet our principles of faith are not so much a doctrine, but a Person: Jesus Christ Who is the same yesterday and today and forever.
Our conversations are not so much about the right doctrine as they are about the right practice, as described by Luke in Acts 2:42, ‘They devoted themselves to the apostles’ teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and to prayer.’

The following is a point by point summary of what we believe, written in the form of a prayer.

 • Dear Lord, You have saved me from an eternal judgment, and have brought me into Your everlasting light. Therefore I submit myself to You and the authority of the Bible (2 Cor.10:3-6) according to the light which we (in this church) together have (Eph.3:18-19)
 • Lord, You have baptized me into your body. Therefore, both spiritually and practically, I want to belong to this church, this part of the body of Christ (1Cor.12:12-27), which means that I am available 24 hours a day for God and for my brothers and sisters; and that I am loyal to the spiritual authority and the well-being of the church, even when I, personally, have other desires.
 • Lord, through your Holy Spirit, You have given me a ministry and a gift (Rom.12:3-4; 1Cor.12:11). Therefore I will be active in at least one discipleship circle or working party.
 • Lord, You are the Eternally Faithful One, and You will always remember me. I will share your faithfulness with the brothers and sisters that You have given me, and I will keep the friendship with them alive by regularly (at least twice a week) attending the meetings (Heb.10:25).
 • Lord, You have given your life for me. And because You want everyone to be saved and that there are no needy persons among us, I give at least 10% of my income to You (Lev.27:30-34; Matt.19:21-22 en 23:23).
 • Lord, because I have learned to know your love and your holiness, it is my longing to grow together with my brothers and sisters to become a fellowship as you want it to be, where there is a definite clear dedication on the part of all members, that all members are of an equal well-being, spiritually and materially (2Cor.8:13-15) and where there is a powerful testimony of love and care for all people, a testimony that is clearly visible to the world

Relationship with the universal church

We do not attach importance to denominations, and we are completely independent as a local church. We accept the other churches as churches of the Lord who are walking in the light which they have. That means that we accept that accents can differ in the one Kingdom of God. In this Kingdom there is unity and diversity. The difference between the church of the Corinthians and the church of the Galatians in the Bible is in our opinion abundantly plain.

We have with many much in common:

 • We feel very close to the early anabaptists, because of their community life (Hutterites, named after their first leader Jacob Hutter)
 • With the Reformation we share the emphasis on Word and Spirit.
 • With the Baptists: the baptism of believers.
 • With the Catholics: the feeling to be a part of a world-wide-church.
 • With all kind of movements at grassroot level: a basic structure and a social engagement.
 • With the charismatic movement: emphasis on a life led by the Spirit and on the spiritual gifts.
 • With the ‘fundamentalists’: a concrete eschatology, i.e. Jesus Christ will return to this world on the clouds and arrive in Jerusalem.