Wat wij geloven – Elim

Wat wij geloven

Wat wij geloven

Wij geloven in de Bijbel als het Woord van God.
Toch is ons geloofsfundament niet zozeer een leer dan wel een Persoon:
Jezus Christus, die gisteren en heden dezelfde is tot in eeuwigheid.

Onze gesprekken richten zich niet zozeer op de juiste leer als wel op de juiste praktijk, zoals verwoord door Lucas in Handelingen 2:42 “En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.”

Relatie met de kerk wereldwijd

Wij zijn een onafhankelijke plaatselijke gemeente. We accepteren andere kerken als gemeenten van de Heer, die wandelen bij het licht dat zij hebben.
En dat betekent dat wij accepteren dat er verschillende accenten gelegd kunnen worden in het ene Koninkrijk van God.

We hebben met velen veel gemeen:

 • We voelen ons sterk verwant met de vroege anabaptisten i.v.m. hun gemeenschapsleven (Hutterieten, groep rondom Jacob Hutter)
 • Met de Reformatie delen wij de nadruk op Woord en Geest
 • Met de Baptisten: de geloofsdoop
 • Met de Katholieken: het gevoel een deel te zijn van de wereldkerk
 • Met de basisbeweging: basaal gestructureerd en sociaal geëngageerd.
 • Met de Pinkster- en charismatische beweging: nadruk op een leven door de Geest en de Geestesgaven.

Principles of faith

We believe in the Bible as the Word of God. Yet our principles of faith are not so much a doctrine, but a Person: Jesus Christ Who is the same yesterday and today and forever.
Our conversations are not so much about the right doctrine as they are about the right practice, as described by Luke in Acts 2:42, ‘They devoted themselves to the apostles’ teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and to prayer.’

Relationship with the universal church

We are an independent local church. We accept other churches as churches of the Lord who are walking in the light which they have. That means that we accept that accents can differ in the one Kingdom of God. In this Kingdom there is unity and diversity.

We have with many much in common:

 • We feel very close to the early anabaptists, because of their community life (Hutterites, named after their first leader Jacob Hutter)
 • With the Reformation we share the emphasis on Word and Spirit.
 • With the Baptists: the baptism of believers.
 • With the Catholics: the feeling to be a part of a world-wide-church.
 • With all kind of movements at grassroot level: a basic structure and a social engagement.
 • With the charismatic movement: emphasis on a life led by the Spirit and on the spiritual gifts.