Wat wij geloven

Wij geloven in de Bijbel als het geïnspireerde Woord van God.
Toch is ons geloofsfundament niet zozeer een leer dan wel een Persoon: Jezus Christus, die gisteren en heden dezelfde is tot in eeuwigheid.

Onze gesprekken richten zich niet zozeer op de juiste leer als wel op de juiste praktijk, zoals verwoord door Lucas in Handelingen 2:42 En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.

Het volgende is een puntige praktische samenvatting van wat wij geloven, neergeschreven in de vorm van een gebed.

 • Lieve Heer, U hebt mij gered van een eeuwig oordeel en gebracht in Uw eeuwig licht. Daarom onderwerp ik me aan u en het gezag van de Bijbel (2Kor.10:3-6), bij het licht dat wij (in deze gemeente) daar samen over hebben (Efez.3:18).
 • Heer, U hebt mij gedoopt in Uw Lichaam. Daarom wil ik zowel geestelijk als in de praktijk behoren tot deze gemeente, dit deel van het Lichaam van Christus (1Cor.12:12-27), wat inhoudt dat ik er 24 uur per dag ben voor God en m’n broeders en zusters; en dat ik loyaal ben aan het geestelijk gezag en het heil van de hele gemeente, ook al heb ik persoonlijk andere wensen.
 • Heer, U heeft mij door Uw Heilige Geest een bediening en een gave gegeven (Rom.12:3-4; 1Cor.12:11). Daarom ben ik bereid me actief in te zetten in minstens één discipelschapskring/ taakgroep/ werkgroep.
 • Heer, U bent de Eeuwig Trouwe en zult altijd mij blijven gedenken. Ik wil uw trouw delen met de broeders en zusters die U mij gegeven heeft en de vriendschap met hen onderhouden. Ik zal regelmatig (uitgangspunt is twee keer per week) de samenkomsten bezoeken (Hebr.10:25).
 • Heer U heeft uw eigen leven voor mij gegeven. En omdat U verlangt dat alle mensen behouden worden en niemand gebrek lijdt streef ik ernaar minimaal 10% van mijn inkomsten aan U te geven (Lev.27:30-34; Matt.19:21-22 en 23:23).
 • Heer, omdat ik uw liefde en uw heiligheid heb leren kennen verlang ik samen met m’n broeders en zusters te groeien naar een gemeente naar Uw wil, waar sprake is van een duidelijke toewijding van alle leden, van een gelijk geestelijk en materieel welzijn van alle leden (2Cor.8:13-15) en van een krachtige getuigende uitstraling naar de wereld toe.

Relatie met de kerk wereldwijd

Wij hechten geen waarde aan denominaties, zijn ook zelf volledig onafhankelijk als plaatselijke gemeente. We accepteren de andere kerken als gemeenten van de Heer, die wandelen bij het licht dat zij hebben.
En dat betekent dat wij accepteren dat er verschillende accenten gelegd kunnen worden in het ene Koninkrijk van God. Het verschil tussen de gemeente van Galaten en die van Korinthe is o.i. overduidelijk.

We hebben met velen veel gemeen:

 • We voelen ons sterk verwant met de vroege anabaptisten i.v.m. hun gemeenschapsleven (Hutterieten, groep rondom Jacob Hutter)
 • Met de Reformatie delen wij de nadruk op Woord en Geest
 • Met de Baptisten: de geloofsdoop
 • Met de Katholieken: het gevoel een deel te zijn van de wereldkerk
 • Met de basisbeweging: basaal gestructureerd en sociaal geëngageerd.
 • Met de Pinkster- en charismatische beweging: nadruk op een leven door de Geest en de Geestesgaven
 • Met de `fundamentalisten’ : een concrete eschatologie, Jezus Christus komt terug op de wolken en in Jeruzalem.