NIEUWS

عیسی یک پناهنده و بی  سرپناه بود
رهبری در کلیسای عهد جدید
Leiderschap in de kerk van het NT
Waar woont God?
Strijd in de geschiedenis om kind en vrouw
De actuele boodschap van het boek Job
De actuele boodschap van het boek Genesis
De twee getuigen in Openbaring 11
Christen en politiek
Geweldloosheid
De Grote Opdracht in Matteüs 28
God means Business
Wat is Business as Mission?
De Heilige Geest in het NT
Jezus als vluchteling en dakloze
Hoe Jezus het boek Daniel las
Jezus en de Mensenzoon
Bewust ongehuwd omwille van het Evangelie. De verloren roeping van het celibaat
Het geslachtsregister van Jezus Christus
De hemelse samenkomst in Openbaring 5
Het Milennium of duizendjarig rijk
Het christelijke huwelijk
Wat is een preek?
Waar zijn de doden?
‘Een kind is ons geboren’
HSV of NBV?
Hoe Jezus de psalmen las
Het onderwijs van de apostelen
Emerging church 50 jaar oud
Kenmerken van christelijk onderwijs
Het nut van gaven van de Geest
De menswording van de Zoon
De actualiteit van het boek Openbaring
Schepping en herschepping
Visionaire ervaringen van Johannes
Het grootste multiculturele bruiloftsfeest
Is de apostel Johannes meer dan een profeet?
De gemeente als vriendenkring
Oudsten in het Nieuwe Testament
Paradoxen in de Bijbel
Kunnen historisch onderzoek en charismatische uitleg samengaan?
Spreekt Jezus in Mat.24:30 over zijn wederkomst?
Vloeibare kerk
Basisprincipes van een woongroep
Discipelschap in het NT
De universele betekenis van de collecte
Vrije vormen van kerk-zijn
Het Koninkrijk van God in de prediking van Jezus
Christen in een multiculturele samenleving
Een familiedrama en Gods gerechtigheid (Gen 38)
Jezus over heil voor de volkeren
Het vrijheidsideaal van het Onze Vader
Geboeid door Moltmann
Meerdere vertalingen: voordeel of nadeel?
Samen zinvol leven
Landbelofte en herstel van Israel in het NT
Duurzaamheid in de eindtijd
Geboeid door Herman Ridderbos
Dooppraktijk en gemeentevorming
Onze huizen in het licht van het Evangelie
De hermeneutiek van schriftgeleerden en apostelen
Politieke opdracht van de gemeenschap
De woongroep als intentionele gemeenschap
De NBV en de geestesgaven in 1Kor.12
Het gezag van de bijbel: foutloos of betrouwbaar?
Is het literaire genre een betrouwbaar criterium?
Interpretatie of toepassing?
Seksuele intimidatie
Het goud van de gastvrijheid
De toekomst van Jeruzalem
Willibrordvertaling en bijbelonderwijs
Huiskring en businessunit
Het ‘Woord van de Heer’ en de Geest van profetie
De eindtijd van Daniel en de weeklacht van Jezus over Jeruzalem
De huiskerk beweging
De hoop van de wereld: de gemeenschap of de kerk?
De ‘gemeente aan huis’ in het NT
De geestesdoop in de vroege kerk
De canonvorming van het NT
Hermeneutiek: velden en principes van exegese
De inspiratie van de Schrift
Vroegchristelijke profeten en de vorming van het NT
Het Oude Testament als bron
De literaire onafhankelijkheid van de synoptische evangeliën
De kerk als voorbeeldsamenleving
Gemeenschap van goederen
Gebed en aktie
Opwekking en gemeenschap
Leefgemeenschap en hulpverlening
De hel in het Nieuwe Testament
De hemel in het Nieuwe Testament
De achtergrond van het evangelie naar Johannes
background Layer 1