Theologie

Index

  • Alles
  • Lifestyle
  • Theologie

De twee getuigen in Openbaring 11

‘In dienst van God tijdens de regering van het ‘beest’ Over de twee getuigen in Openbaring 11 Drs. Gijs van den Brink, 2018 Gepubliceerd in StudieBijbel magazine 12.2   Openbaring 11 is een boeiend hoofdstuk over de bediening van de kerk ten tijde van verdrukking en vervolging van de gelovigen. Zo belangrijk als de boodschap […]

Christen en politiek

Christen en politiek Waren christenen in de eerste eeuw politiek actief? Drs. Gijs van den Brink, 2018 Gepubliceerd in StudieBijbel magazine 11.4   We willen in deze bijdrage nagaan in hoeverre gelovigen in de tijd van Jezus en de apostelen politieke activiteiten ontplooiden. Voordat we hier iets over kunnen zeggen, moeten we eerst duidelijk hebben […]

Geweldloosheid

‘Hij verzette zich niet’ Over de joods-christelijke wortels van geweldloosheid Drs. Gijs van den Brink, 2018 Gepubliceerd in StudieBijbel magazine 11.3   In onze tijd horen we vaak spreken over een islamisering van onze samenleving. En dan gaat het over de opkomst van de Islam, waarin men geweld een grote rol toekent. Dit gebeurt in […]

De Grote Opdracht in Matteüs 28

De Grote Opdracht in Matteüs 28:18-20 Drs. Gijs van den Brink, 2017 Gepubliceerd in StudieBijbel magazine 11.2   De laatste verzen van het Evangelie naar Matteüs zijn bekend geworden onder de titel “De Grote Opdracht” en zijn waarschijnlijk de meest geciteerde verzen wanneer we christenen en kerken willen motiveren voor zending. Maar welke opdracht geeft […]

De Heilige Geest in het NT

De Heilige Geest in het NT Gijs van den Brink, 2016 Gepubliceerd in Studiebijbel magazine 10.2 Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig […]

Jezus als vluchteling en dakloze

Vluchtverhalen en vluchtelingen in het NT   Gijs van den Brink, 2016 Gepubliceerd in Studiebijbel magazine 9.3 ‘Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, … Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte.’ (Mat.2:13-14) […]

Hoe Jezus het boek Daniel las

Gijs van den Brink, 2014 Gepubliceerd in Studiebijbel magazine 8.1  De profetieën in het boek Daniël zijn niet gemakkelijk te begrijpen en de uitleg die bijbeluitleggers geven loopt nogal uiteen. In dit artikel wil ik ingaan op de vraag hoe Jezus het boek Daniel heeft gelezen en uitgelegd. Er is al vaak opgemerkt dat Jezus […]

Jezus en de Mensenzoon

Jezus en de ‘Mensenzoon’ Gijs van den Brink, 2014 (gepubliceerd in Studiebijbel magazine 7.4)   De term ‘Zoon des mensen’ komt meer dan 80 keer voor in de evangeliën. Ook als men de parallelle teksten niet meetelt komt de term nog minstens 38 keer voor! En in tegenstelling tot andere titels wordt deze bijna alleen […]

Het geslachtsregister van Jezus Christus

Het geslachtsregister van Jezus Christus (Mat.1:1-17) Gijs van den Brink, 2013 (gepubliceerd in Studiebijbel magazine 7.2)   Met de eerste twee Griekse woorden in het evangelie naar Matteüs wordt het boek Genesis in herinnering geroepen en een verband gelegd met de eerste hoofdstukken van de Bijbel. Uitgaande van de joodse gedachte dat het einde een […]

De hemelse samenkomst in Openbaring 5

De hemelse samenkomst in Openbaring 5 Gijs van den Brink, 2013 (gepubliceerd in Studiebijbel magazine 7.3)   Het thema ‘hemel’ doet mij denken aan de hemelse troonzaal in Openbaring hoofdstuk 5 waar een hemelse samenkomst wordt beschreven, waarin het Lam uit de hand van Hem die op de troon zit een verzegelde boekrol ontvangt. Maar […]

Het Milennium of duizendjarig rijk

Het Milennium of duizendjarig rijk Een concrete toekomstverwachting Gijs van den Brink, 2013 (gepubliceerd in Studiebijbel magazine 6.4)   Wanneer de christelijke toekomstverwachting ter sprake komt, gaat het altijd ook over het millennium of ‘duizendjarig rijk’. Wat moeten we hieronder verstaan, wanneer zal het komen of is het al gekomen? En vooral ook, wat is […]

Wat is een preek?

Wat is een preek? Over de verschillende soorten prediking in het NT Gijs van den Brink, 2012 (gepubliceerd in Studiebijbel Magazine 5.3)   Welke denominatie je ook bezoekt op zondag, er zal op een of andere wijze, kort of lang gepreekt worden. Preken is een van de vaste elementen in onze erediensten. Maar waarom preken […]

Waar zijn de doden?

Waar zijn de doden? Gijs van den Brink, 2011 (gepubliceerd in Studiebijbel Magazine 5.1)   De Bijbel leert ons dat er een leven is na de dood. Maar ook dat er niet slechts één, maar meerdere bestemmingen zijn. Dit heeft te maken met een andere kwestie die weinig aandacht krijgt, namelijk dat het hiernamaals in […]

‘Een kind is ons geboren’

‘Een kind is ons geboren’ Over de plaats van het kind in het NT Gijs van den Brink, 2011 (gepubliceerd in Studiebijbel Magazine 5.2) ‘Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders.’ (Jes. 9:5a) Deze woorden sprak de profeet Jesaja tot het volk toen het heel diep […]

HSV of NBV?

HSV of NBV? 1Kor.12 vergeleken in twee recente bijbelvertalingen Gijs van den Brink, 2011 (gepubliceerd in Studiebijbel Magazine 4.3)   In veel kerken wordt momenteel het gebruik van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) geëvalueerd. Bovendien verscheen onlangs de Herziene Statenvertaling (HSV). Wat is het verschil tussen beide vertalingen? En welke is de beste? Dat zijn vragen […]

Hoe Jezus de psalmen las

Hoe Jezus de psalmen las Gijs van den Brink, 2010 (gepubliceerd in Studiebijbel Magazine 4.2)   Het Psalmboek is door de eeuwen heen een grote steun geweest voor zowel joden als christenen. Psalmen worden gezongen, gelezen en gebeden. In gebedsboeken van allerlei tradities vinden we de psalmen vertegenwoordigd. In dit artikel willen we nagaan hoe […]

Het onderwijs van de apostelen

Het onderwijs van de apostelen Over het verschil tussen evangelisch en seculier onderwijs Gijs van den Brink, 2010 (gepubliceerd in Studiebijbel magazine 3.4)   Er wordt in onze tijd heel veel onderwijs gegeven. Een gemiddeld kind zit toch snel minstens twaalf jaar op school. En dan hebben we het nog niet eens over het hoger […]

De menswording van de Zoon

De menswording van de Zoon De implicaties van Joh.1:14 Gijs van den Brink, 2009 (gepubliceerd in Studiebijbel magazine 3.2)   Met Kerst gedenken we de geboorte van Jezus, of anders verwoord, de komst van de Messias naar de aarde. Het komen van de Zoon van God naar de aarde wordt het meest pregnant verwoordt door […]

De actualiteit van het boek Openbaring

De actualiteit van het boek Openbaring Drs Gijs van den Brink, 2009 (gepubliceerd in Soteria 26/2)   Het laatste bijbelboek heeft in de loop van de kerkgeschiedenis geen gemakkelijk bestaan gehad. In de vroege kerk was het een van de boeken die pas laat algemeen als canoniek werd geaccepteerd met name vanwege de op visioenen gebaseerde […]

Schepping en herschepping

Schepping en herschepping Gijs van den Brink, 2008 (gepubliceerd in Studiebijbel Magazine 2.4)   Wanneer we over de schepping spreken, wordt meestal een discussie gevoerd over de vraag hoe de wereld is ontstaan. Een andere discussie die veel minder gevoerd wordt, maar waarschijnlijk belangrijker is, gaat over de vraag hoe wij als christenen met de […]

Visionaire ervaringen van Johannes

Visionaire ervaringen van Johannes Gijs van den Brink, Studiebijbel Magazine 2.2, 2008   In de studie over profeten in het boek Openbaring hebben we geconcludeerd dat Johannes meer dan een gewone gemeente-profeet is. Hij is een visionair die, anders dan de nieuwtestamentische profeten, zijn visioenen in een boek/brief heeft opgeschreven. In dit artikel willen we bij een […]

Is de apostel Johannes meer dan een profeet?

Is de apostel Johannes meer dan een profeet? Christelijke profeten in het boek Openbaring   Gijs van den Brink, Studiebijbel Magazine 2.1, 2008   Hoe stelt Johannes zich voor aan zijn hoorders of lezers? Presenteert hij zich als een profeet en is hij te vergelijken met de vroeg-christelijke profeten, zoals we ze ook elders in […]

De gemeente als vriendenkring

De gemeente als vriendenkring Gijs van den Brink, Studiebijbel Magazine 1.3, 2008   Er worden in het Nieuwe Testament verschillende beelden of modellen van de gemeente beschreven. De gemeente wordt voorgesteld als Gods huisgezin of als een hemelse realiteit  (Efeziërs) of als het ‘lichaam van Christus’. Al deze beelden vinden we in de synoptische evangeliën […]

Oudsten in het Nieuwe Testament

Oudsten in het Nieuwe Testament Waaruit bestond het leiderschap van ‘oudsten’ in de nieuwtestamentische gemeente? Drs Gijs van den Brink, 2008 (gepubliceerd in Soteria 25.4)   In de meeste studies waar de ‘oudsten’ in het Nieuwe Testament ter sprake komen vindt men op een of andere wijze het concept terug dat in 1953 door Hans […]

Paradoxen in de Bijbel

Paradoxen in de Bijbel Drs Gijs van den Brink, Studiebijbel Magazine 1.3, 2008   De Bijbel is het Woord van God. Dat is een kenmerkende geloofsbelijdenis van een christen. Maar het is ook een boek geschreven door mensen. Het is enerzijds helemaal Gods boek en anderzijds volledig een menselijk boek. Als boek van mensen moeten […]

Kunnen historisch onderzoek en charismatische uitleg samengaan?

Kunnen historisch onderzoek en charismatische uitleg samengaan? Reactie op ‘Méér dan de letter’ van O.H. de Vries drs Gijs van den Brink, 2008 (gepubliceerd in Soteria 25,1)   ‘Méér dan de letter’ van O.H. de Vries is een prachtig artikel, waarin de wijze waarop men in evangelische kringen met de bijbel omgaat historisch en theologisch […]

Spreekt Jezus in Mat.24:30 over zijn wederkomst?

Spreekt Jezus in Mat.24:30 over zijn wederkomst? Gijs van den Brink, Studiebijbel Magazine 2.2, 2008   Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van […]

Het Koninkrijk van God in de prediking van Jezus

Het Koninkrijk van God in de prediking van Jezus Is het al gekomen of nog niet?   Gijs van den Brink, Studiebijbel Magazine 1/1-2, 2007   Waarover hebben Jezus en de apostelen het eigenlijk als zij het ‘Koninkrijk van God’ prediken? Volgens samenvattingen in de evangeliën is het Koninkrijk van God de inhoud van Jezus’ […]

Jezus over heil voor de volkeren

Jezus over heil voor de volkeren De oorsprong en het joodse karakter van de messiaanse gemeente onder de volkeren Gijs van den Brink, 2005 (publicatie: Soteria 22,4)   Het is algemeen bekend dat Paulus onderscheid maakt tussen gelovigen uit de joden en gelovigen uit de heidenen (bv. Rom.9-11). Dit doet ook de apostel Johannes in […]

Geboeid door Moltmann

Geboeid door Moltmann drs Gijs van den Brink, 2005 (gepubliceerd in Soteria 22,2)   Tijdens mijn studie in Utrecht op de werkcolleges van wijlen prof. Dr. J. M. van der Linde maak ik voor het eerst kennis met de theologie van Moltmann. We spelden en bespraken Kirche in der Kraft des Geistes, Kerk in het […]