موعظه‌های صوتی فارسیaudio.jpg

 

FarahM.JPG چگونه قیام مسیح در زندگی ما،ما را متحول می سازد 


Farah Masoumipoor 


سموئیل مرد خدا audio.jpg

اشتیاق زکی باجگیر برای دیدن عیسی audio.jpg

مریم خواهر مرتا و ایلعازر  audio.jpg

ليديه audio.jpg

ابراهيم و لوط audio.jpg

دبوره audio.jpg

پولس audio.jpg

متى و يهودا اسخريوطىaudio.jpg

افسر رومى audio.jpg

كرم شب تاب audio.jpg

هابیل و قائن audio.jpg

اعتراف پطرس به مسیح audio.jpg